Senaste nytt om nya marklägenheterna

Här är senaste nytt området Fjärilsbacken (2020-09-22)

(Läs tidigare information om det nya området med marklägenheter.)

Programskede

Efter möten med Mark & Exploateringskontoret samt Bygg & Miljö i Hörby kommun förfinas underlaget. Just nu arbetar vi med att definiera programhandlingarna som kan sägas utgöra Hörbybostäders definition av hur det kommande området Fjärilsbacken ska utformas.

Tillsammans med Mark & Exploatering definieras ytor för att vi ska kunna placera huskropparna på tomten så effektivt som möjligt utan att överskrida gränserna i kommunens detaljplan. Exempelvis behöver tre fastigheter bildas på tomten då gatumark skär igenom området. Just nu pågår processen med fastighetsbildning som förväntas bli klar under slutet av september. Först därefter kommer vi att erhålla en nybyggnadskarta som är nödvändigt underlag för att ansöka om bygglov.

Tillsammans med Bygg & Miljö har vi en pågående dialog om just bygglov. En tidig dialog minskar risken för missförstånd vilka annars kan få tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser. En viktig fråga för oss är att släppa in ljuset i vardagsrum och kök genom de härligt tilltagna glaspartierna mot terrassen. Högsta byggnadshöjd regleras i detaljplanen men hur den exakt ska beräknas när vi placerar lägenheterna i en slänt får vi stöd av Bygg & Miljö att tolka.

Bygglov

Parallellt pågår arbete med att utarbeta bygglovshandlingar som skall lämnas in i början av oktober. Vi hoppas på att bygglovet ska kunna behandlas av tekniska nämnden vid deras sammanträde den nionde december. Tyvärr är det inte möjligt tidigare.

Upphandling av entreprenör

Programhandlingen utgör grunden till upphandling av entreprenör. Hörbybostäder lyder under Lagen om offentlig upphandling, LOU, och samarbetar med Östra Göinge inköpscentral för denna typ av upphandlingar. Upphandlingen är tidskrävande men pågår parallellt med bygglovshandläggningen.

Tider

Under hösten kommer mycket att hända. De viktigaste hållpunkterna är inlagda i tidplanen nedan men notera att denna är ytterst schematisk samt avhuggen i bortre änden, där istället entreprenörens produktionstidplan kommer att styra färdigställandetiden.

Tidplan som visar olika delar av projektet. Markarbete är planerat att börja i januari 2021 och byggarbete i mars 2021. Inget slutdatum finns.

Tidplanen uppdateras löpande.

Bokningsavgift

Bolaget håller på att upphandla mäklare, enligt Lagen om offentlig upphandling. Steg ett är att intressenter bokar minst 80%, d v s 16 lägenheter, innan bolaget kan starta byggprojektet. Bokningsavgiften är 20 000 kr för 3 rok och 25 000 kr för 4 rok, bokningsavtal undertecknas och bokningsavgift sätts in på mäklarens klientmedelskonto. Det blir den upphandlade mäklaren som kommer att sköta bokningsprocessen. Vid färre än 16 bokningar per den 31 december 2020, återbetalas hela beloppet och byggprojektet läggs ned. OBS: Bokning kan inte ske förrän mäklare är upphandlad.

Bostadsrättsförening

Hörbybostäder AB bildar Bostadsrättsförening Fjärilsbacken inom kort. Det blir bostadsrättsföreningen som kommer att sälja lägenheterna i den fortsatta processen. En interimstyrelse tillsätts och kommer bl. a. att ansöka om lån för övertag av föreningens skuld.

Markanvisningsavtal

Hörbybostäder har ett undertecknat markanvisningsavtal med Hörby kommun som ger Hörbybostäder rätt att bygga 1900 kvm bostäder inom området. Markanvisningen löper ut under hösten men vi har ansökt om förlängning av markanvisningsavtalet, vilket vi ser som en ren formalitet.

Lägenhetstyper och area

15 stycken 3 rum och kök om 80 kvm varav 2 kvm är biarea (förråd)
5 stycken 4 rum och kök om 95 kvm varav 2 kvm är biarea (förråd)

Produktionskalkyl och ekonomisk plan

Kalkyl är under revidering. I projektet borgar vi för att föreningsmedlemmarna ska ha låga månadsavgifter, samt klara av stigande räntor. Månadsavgifterna för 3 rok nivå ligger preliminärt strax under 4 000 kr, exklusive drift, (el, vatten samt avlopp inklusive sophämtning). Ekonomisk plan ska utarbetas, och två oberoende intygsgivare ska granska och intyga den färdiga planen.

Drift

Varje bostadsrättslägenhet kommer att ha egna vatten- och elmätare och själva bekosta driften. Med denna tekniska lösning kommer föreningen att spara in administration och driftkostnader.

Projektledning

Byggprojektledare är Christian Wihlborg, Sunda Projekt Skåne AB.

Avslutningsvis

Inom kort kommer mer information i form av en folder där lägenheterna, området och bostadsfakta presenteras lite mer ingående. Strax därefter påbörjas försäljningsprocessen.

Kontakta oss