Hörbybostäder AB:s kameraövervakningspolicy

Denna policy handlar om hur Hörbybostäder AB behandlar personuppgifter vid kameraövervakning, allt syftande till att tydliggöra ansvaret för skydd av personers rättigheter och integritet i enlighet med GDPR.

Hörbybostäder AB:s kameraövervakning grundar sig på GDPR och den lagliga grunden berättigat intresse. Vi utför kameraövervakning i syfte att förebygga brott, för att komma till rätta med eventuella störningar i våra fastigheter, för att förebygga skadegörelse, upptäcka brott samt för att säkerställa säkerhet och ordning i bostadshus eller annan byggnad.

I de enstaka fastigheter där kamerabevakning bedrivs, pågår dygnet-runt-övervakning i utrymmen där människor rör sig dagligen. För Hörbybostäder AB är det viktigt att vår kamerabevakning hanteras med en lämplig grad av säkerhet, så att uppgifterna inte läcker ut till obehöriga. Därför har vi GDPR-anpassade IT-system och administrativa rutiner som uppnår detta.

Endast ett fåtal personer har åtkomst till våra kameraprogram där kameramaterialet lagras. Inspelat material raderas automatiskt efter ca 6 – 12 månader. Om filmmaterialet behövs för brottsförebyggande och brottsutredande skäl sparas det i en säkrad hårddisk tills ärendet är avslutat. Materialet raderas omedelbart när det inte längre behövs.

Skyltar med information om vår kameraövervakning finns i anslutning till våra kameror. Individer som förekommer på film har rätt begära ut en bekräftelse att han/hon förekommer på film, info om ändamålet med kamerabevakningen, info om lagringstiden, begäran om radering, rätt till klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen), samt begäran att få tillgång till allt inspelat material som rör den enskilde individen. Undantag av att lämna ut bildmaterial kan dock göras, om utlämnandet innebär en integritetskränkning för andra personer.

För vidare frågor kring vår kameraövervakning, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@horbybostader.se. Du kan även läsa mer om Hörbybostäders integritetsskydd genom att ta del av vår integritetskyddspolicy.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta oss